Bodemschat
(0 item) - € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Voorwaarden

 

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, transacties, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van en/of betrekking hebbende op firma Bodemschat, hierna te noemen: Bodemschat, de uitvoering daaronder begrepen; alle overeenkomsten waarbij Bodemschat als dienstverlener optreedt alsmede op alle met Bodemschat gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van zaken alsmede op alle gemengde overeenkomsten. Zij zijn eveneens van toepassing op alle volgende aanbiedingen, offertes, transacties en overeenkomsten uitgebracht aan, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.3 Met wederpartij wordt in deze voorwaarden bedoeld: de koper en/of opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon. Met consument wordt in deze voorwaarden bedoeld: de wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een bedrijf.

1.4 Aan de eventuele voorwaarden van de wederpartij komt voor offertes van en de overeenkomsten met Bodemschat slechts werking toe indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden van Bodemschat, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk door de directie van Bodemschat is bevestigd.

1.5 Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Bodemschat en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst.


2. Aanbiedingen, opdrachten en totstandkoming overeenkomst

2.1 De aanbiedingen en offertes van Bodemschat, in welke vorm ook gedaan, dienen steeds als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende de op de aanbieding en offerte aangegeven termijn, doch worden telkens geheel vrijblijvend gedaan.

2.2 In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door Bodemschat, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer Bodemschat deze binnen veertien dagen na ontvangst bevestigd c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft. Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging door Bodemschat.

2.3 Alle bij de aanbiedingen en offertes verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Bodemschat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van afwijkingen of fouten ten aanzien van de verstrekte gegevens.

2.4 Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van Bodemschat binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar zijn bevestigd. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.

2.5 Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege Bodemschat, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Bodemschat gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.

2.6 De wederpartij en/of opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van deze voorwaarden te hebben ingestemd, doordat hij opdracht heeft gegeven voor levering van goederen door Bodemschat of heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.


3. Prijzen

3.1 Alle prijzen gelden voor levering af magazijn Hengelo. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, welke ook, en luiden telkens in Nederlandse valuta.

3.2 De Bodemschat is bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen op grond van een na de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar.

3.3 In geval de wederpartij een consument is, is deze gerechtigd om bij de uitoefening van onze bevoegdheid als aangegeven in lid 2 van dit artikel, de overeenkomst binnen 14 dagen na de datum van mededeling van de prijsverhoging, uitsluitend door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, behoudens het bepaalde in tweede volzin van het volgende lid.

3.4 De Bodemschat stelt de wederpartij telkens zo spoedig mogelijk in kennis indien en voor zover zij gebruik maakt van het hierboven toegekende recht om prijswijzigingen door te voeren. Bij prijswijzigingen die leiden tot een verschil met de overeengekomen prijzen van 10% of minder stelt De Bodemschat de wederpartij niet in kennis van deze wijziging en wordt geleverd tegen de nieuwe prijs. Tevens is de wederpartij dan niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij een consument is, is deze wel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.5 Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten ingevoerd of gewijzigd worden, heeft Bodemschat het recht deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de gegeven order of ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij. Indien de wederpartij een consument is, is deze wel gerechtigd de gegeven order te annuleren c.q. de overeenkomst te ontbinden.

3.6 Bodemschat berekent aan particuliere afnemers een bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten van minimaal € 7,50 bij verzending per post of koerier. Aan wederverkopers en afnemers die geleverd krijgen tegen gereduceerde prijzen en aan musea en instituten wordt het totale bedrag aan verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Bodemschat behoudt zich het recht voor om de kosten voor speciale wijzen van verzending, verpakking of wijzen van verzendingen en verpakkingen op voorschrift van haar wederpartij, voor rekening van onze wederpartij te brengen.

3.7 Het minimale bestelbedrag bedraagt € 20,00 (exclusief de bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten). Bij bestellingen met een lagere waarde dan € 20,00 worden € 3,50 extra kosten, naast de gebruikelijke verzend- en verpakkingskosten, in rekening gebracht.


4. B.T.W. bij communautaire leveringen

4.1 De wederpartij kan Bodemschat verzoeken een levering als een van Nederlandse B.T.W. vrijgestelde intracommunautaire levering aan te merken. Bodemschat zal hiertoe slechts overgaan als naar haar oordeel aan de volgende voorwaarden is voldaan.

  • De wederpartij is een binnen de Europese Gemeenschap gevestigde ondernemer in de zin van de Wet op Omzetbelasting 1968 en verwerft de gekochte zaken in het kader van deze onderneming;
  • het door de wederpartij opgegeven (internationale) B.T.W.-nummer komt voor in het bestand van geldige internationale B.T.W.-nummers van de Nederlandse belastingdienst en de tenaamstelling aldaar stemt overeen met de door de wederpartij ten opzichte van Bodemschat gevoerde naam;
  • vast staat dat de verkochte zaken daadwerkelijk naar een andere Lidstaat gaan en aldaar door of namens de wederpartij in ontvangst worden genomen;
  • er is voldaan aan alle overige op grond van de Wet op Omzetbelasting 1968 aan toepassing van de vrijstelling intracommunautaire leveringen te stellen eisen.

Bij iedere levering van zaken blijft Bodemschat bevoegd zonder opgaaf van redenen aan de wederpartij B.T.W. in rekening te brengen over de kostprijs, ook indien de wederpartij Bodemschat het hiervoor bedoelde verzoek heeft gedaan.


5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Bodemschat is gerechtigd de wijze te bepalen waarop het overeengekomene uitgevoerd wordt, alsmede de plaats waar en het tijdstip waarop de overeengekomen prestatie wordt verricht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Onder normale omstandigheden geschieden verzendingen middels de diensten geleverd door PostNL of DHL, tenzij anders overeengekomen of indien Bodemschat zich beroept op lid 1 van dit artikel.

5.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, dan kan Bodemschat de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Deze afwijkingen zullen zoveel mogelijk aan de wederpartij en/of opdrachtgever worden medegedeeld. Indien de afwijkingen zodanig van aard zijn dat een prijsaanpassing geïndiceerd is, zal deze prijsaanpassing na overleg plaatsvinden.


6. Naleving van de overeenkomst en controle

6.1 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de wederpartij geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomene, of indien de wederpartij een aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering en controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden blijkens onderling overleg duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de wederpartij Bodemschat schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.

6.2 Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
a. Een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de ruimte, de aard en de ernst van de geconstateerde afwijking;
b. Een redelijke termijn waarbinnen Bodemschat de geconstateerde afwijking dient te herstellen.

6.3 Indien door Bodemschat de geconstateerde afwijking niet, niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de wederpartij vrij door middel van een schriftelijke verklaring Bodemschat in gebreke te stellen en na diens verzuim de overeenkomst te ontbinden, behoudens het bepaalde onder lid 4 van dit artikel.

6.4 Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de wederpartij aan Bodemschat gemelde is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo’n gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de wederpartij een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden. Indien de wederpartij een consument is, is het bepaalde in de eerste volzin van dit lid niet van toepassing.


7. Levering en risico

7.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer als fatale termijnen zijn te beschouwen. Bodemschat is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een tardieve levering. Bij overschrijding van de levertijd zal Bodemschat eerst in gebreke geraken na schriftelijke ingebrekestelling. Bodemschat is gerechtigd een order in gedeelten te leveren en te factureren.

7.2 Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien de wederpartij een consument is, is deze in het geval van overschrijding van de levertijd, wel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, behoudens het overig bepaalde in lid 4 van dit artikel. Een eventueel op overschrijding van de levertijd uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht als omschreven in artikel 14.

7.3 De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van haar verplichtingen noodzakelijke gegevens aan Bodemschat ter beschikking zijn gesteld, en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht vooruit dient te geschieden, is ontvangen. De levertijd wordt verlengd met de periode, gedurende waarin Bodemschat haar prestatie ingevolge deze voorwaarden en/of de wet heeft opgeschort, of gedurende waarin Bodemschat door overmacht als omschreven in artikel 14 tot nakoming is verhinderd.

7.4 Iedere overeenkomst wordt door Bodemschat aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. Bodemschat is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van haar voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens Bodemschat. Tevens is Bodemschat gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

7.5 Aan onbekende afnemers wordt slechts onder rembours geleverd. Eventuele extra kosten die deze wijze van verzending met zich meebrengt komen voor rekening van de wederpartij.

7.6 Levering geschiedt af magazijn Hengelo. De goederen worden geacht te zijn geleverd en het risico ter zake van deze goederen gaat op haar wederpartij over: zodra de goederen zich bevinden in het transportmiddel, ook wanneer Bodemschat voor vervoer zorgdraagt; wanneer medewerking door onze wederpartij als bedoeld in het volgende lid onder b. wordt (geacht te zijn) geweigerd. Indien de wederpartij een consument is worden de goederen (geacht te zijn) geleverd en het risico ter zake van deze goederen gaat op de wederpartij, zijnde een consument, over: op het moment van bezorging van de goederen bij de consument. Indien een andere wijze van levering is overeengekomen, blijft tevoren omschreven risico-overgang onverminderd van kracht.

7.7 De wederpartij is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen. Deze medewerking wordt geacht te zijn geweigerd:
a. wanneer Bodemschat voor vervoer zorgdraagt, indien de goederen aan de wederpartij ter aflevering zijn aangeboden, doch zulks onmogelijk is gebleken;
b. indien de wederpartij voor vervoer zorgdraagt, wanneer de goederen op de daartoe afgesproken datum niet door of vanwege hem worden afgehaald.
In deze gevallen raakt onze wederpartij zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. 
Alle voor Bodemschat uit deze weigering voortvloeiende kosten, komen voor rekening van de wederpartij, zulks onverminderd haar overige rechten ter zake van deze tekortkoming.

7.8 Bij zichtzendingen vindt de levering plaats onder de opgeschorte voorwaarde van bevestiging van de koop door de wederpartij. Heeft de wederpartij niet binnen 10 werkdagen na ontvangst van de zichtzending deze retour gezonden, dan is hij niet meer bevoegd de zichtzending te weigeren en wordt hij geacht de koop te hebben bevestigd op de condities in de zichtfactuur. De wederpartij is niet bevoegd de zichtzending, of gedeelten hiervan, door te verkopen, voordat hij de koop heeft bevestigd.


8. Afroep

8.1 In geval levering op afroep is overeengekomen, kan Bodemschat de goederen leveren uiterlijk 30 werkdagen na de dag waarop deze zijn afgeroepen.

8.2 Zijn afroeptermijnen overeengekomen, dan wordt in geval van niet tijdige afroep, de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn met 10 werkdagen verlengd.

8.3 De wederpartij is verplicht tot afroep. Bij gebreke van overeengekomen afroep heeft Bodemschat het recht om, na ingebrekestelling, de goederen voor rekening en risico van de wederpartij, in het magazijn van Bodemschat of elders op te (doen) slaan, dan wel voor diens rekening te verkopen, onverminderd haar overige rechten ter zake van de tekortkoming van de wederpartij. Door zodanige opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd.


9. Reclame

9.1 De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie werkdagen na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleverings- en pakbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.

9.2 De wederpartij is gehouden het geleverde bij ontvangst te controleren. Eventuele gebreken aan het geleverde, welke direct bij ontvangst van de goederen waarneembaar zijn, dienen door de wederpartij onmiddellijk en gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, op de vrachtbrief, pakbon of een soortgelijk document of kopie hiervan te worden aangetekend. Andere reclames dienen uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van de goederen c.q. nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd door de wederpartij bij De Bodemschat te zijn ingediend. Bij gebreke van tijdige reclame, danwel indien de goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, gelden de goederen als goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van Bodemschat daarvoor en daardoor vervallen, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd, onverminderd de verplichting van de wederpartij om in dat geval tijdig te reclameren.

9.3 Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Bodemschat te zijn ingediend, bij gebreke van tijdige reclame hebben de op de desbetreffende factuur, of veelvoud hiervan, vermelde gegevens als juist te gelden.

9.4 Reclames schorten de (betalings-)verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot het geleverde, het eerder geleverde, of het nog te leveren niet op.

9.5 Retourzendingen van het geleverde kunnen uitsluitend na overleg en met toestemming van Bodemschat plaatsvinden. Aan een dergelijke toestemming kunnen door de wederpartij geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend.


10. Betalingen

10.1 De betalingstermijn bedraagt steeds uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bodemschat behoudt zich echter het recht om bepaalde kopers slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn of onder rembours. Verrekening door de wederpartij is niet toegestaan tenzij Bodemschat de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend.

10.2 Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling vanwege de wederpartij is ontvangen is zij van rechtswege in verzuim, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie en heeft Bodemschat het recht over het factuurtotaal vanaf de vervaldag een rente ad 1½% per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen, onverminderd de aan Bodemschat verder toekomende rechten ter zake.

10.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die door Bodemschat worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 150,00, een en ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met B.T.W., met een minimum van € 50,00 en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.

10.4 Betaling dient zonder enige aftrek, enig recht op korting of schuldvergelijking plaats te vinden ten kantore van Bodemschat, op een door Bodemschat aan te wijzen rekening in Nederland, dan wel op een andere door Bodemschat aangegeven locatie en/of wijze.

10.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van opeisbare vorderingen ter zake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en nadien van opeisbare factuurvorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere (facturele) vordering.

10.6 Bodemschat is gerechtigd het stellen van zekerheid door de wederpartij te verlangen. Deze zekerheid moet zodanig zijn, dat haar vordering en de eventueel daarop vallende rente en kosten gedekt zijn, en dat Bodemschat daarop ongehinderd en zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Indien zekerheidstelling wordt geweigerd, is Bodemschat gerechtigd de (verdere) nakoming van haar verplichting jegens de wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze bepaling geldt eveneens als door de wederpartij krediet is bedongen.


11. Faillissement

11.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij, onderbewindstelling van diens vermogen of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Bodemschat naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Bodemschat is in dit geval voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door Bodemschat geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar huidige en toekomstige overige vorderingen, uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, alsook uit hoofde van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, met inbegrip van boete, rente en kosten. Tot het moment van volledige betaling c.q. vereffening is de wederpartij niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden, in eigendom over te dragen, dan wel anderszins zaken- of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook. In het kader van zijn normale bedrijfsoefening is de wederpartij wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren.

12.2 Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden en de wederpartij in verzuim is c.q. Bodemschat goede grond heeft te vrezen dat hij in verzuim zal geraken, kan Bodemschat, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De wederpartij verleent Bodemschat de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan dan alsnog door haar zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niettegenstaande haar recht om vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen.

12.3 De wederpartij is verplicht de in dit artikel genoemde goederen afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en teniet gaan. Het is de wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen. In geval van niet inachtneming door de wederpartij van diens uit dit artikellid voortvloeiende verplichtingen wordt door hem per overtreding een direct opeisbare boete ter grootte van € 1000,00 verschuldigd. Deze boete geldt naast de eventuele plicht tot schadevergoeding.

12.4 De wederpartij is gehouden om iedere derde die op door Bodemschat geleverde goederen, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van Bodemschat, beslag wil leggen, danwel diens bewindvoerder of curator, terstond schriftelijk mede te delen, met een afschrift aan Bodemschat, dat Bodemschat eigenaar van die goederen is. Zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ter grootte van € 5000,00, of indien hoger, 75% van het oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen waarvan Bodemschat ten gevolge van zodanig beslag, surséance van betaling of faillissement, de eigendom (zouden kunnen) verliezen. Deze boete geldt naast de eventuele plicht tot schadevergoeding.


13. Aansprakelijkheid

13.1 Bodemschat is niet aansprakelijk voor schade, welke ook, bij de wederpartij en/of bij derden ontstaan.
Met name ook wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor schade of waardeverlies ontstaan ten gevolge van onjuist of niet correct gebruik van goederen door de wederpartij

13.2 Voor het overige is in geval van toerekenbaar niet, niet tijdig of niet behoorlijk presteren aan de eventuele plicht tot schadevergoeding steeds volledig voldaan door het nakomen van onderstaande garantieregeling. Haar aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het in die garantieregeling bepaalde, zodat Bodemschat mitsdien niet aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en zij mitsdien niet gehouden is tot schadevergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere schade dan ook. Deze beperking geldt niet, voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Bodemschat.

13.3 Bodemschat garandeert gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van levering, de deugdelijkheid van door haar geleverde materialen en installaties. Daartoe wordt een eventueel gebrek aan het geleverde/gepresteerde en/of een onderdeel daarvan naar haar keuze hersteld/verbeterd c.q. vervangen, wanneer deze goederen door het gebrek onbruikbaar of aanzienlijk in hun bruikbaarheid beperkt zijn geworden en de wederpartij genoegzaam aantoont, dat dit gebrek is opgetreden binnen de garantietermijn. De reparatie geschiedt ter plaatse danwel bij Bodemschat of op een door haar aangewezen plaats, steeds ter keuze van Bodemschat. 
Niet onder de garantie vallen: reis-, verblijf- en transportkosten; kosten van (de-)montage, tenzij het een montagegebrek betreft en alle andere kosten van prestaties haar zijds welke uitgaan boven de enkele verplichtingen tot herstel/verbetering c.q. vervanging als voren omschreven. Artikel 10 lid 6 is van overeenkomstige toepassing.

13.4 Bodemschat is niet gehouden deze garantie gestand te doen in de volgende omstandigheden:
a. indien Bodemschat tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een door de wederpartij aan haar voorgeschreven keuze van materialen en/of werkwijze;
b. indien door anderen dan de wederpartij of diens personeel werkzaamheden aan de goederen zijn of worden verricht, dan wel indien daarin of daaraan door anderen dan door hem wijzigingen zijn aangebracht;
c. indien gebreken van de goederen het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onderhoud, of ander verzuim aan de zijde van de wederpartij of diens personeel;
d. indien de wederpartij niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze, of een andere samenhangende overeenkomst, daaronder ook begrepen financiële verplichtingen;
e. indien het desbetreffende gebrek niet uiterlijk binnen 8 dagen nadat dit is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk door de wederpartij is ingediend.
De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van deze bepaling niet door de garantie, door Bodemschat of haar leverancier c.q. fabrikant gegeven, worden gedekt, zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

13.5 Ter zake van goederen, materialen, of onderdelen waarvoor een fabrieksgarantie is gegeven, zal Bodemschat niet gehouden zijn tot verdergaande verantwoordelijkheid of een langere garantietermijn dan de desbetreffende fabrikant of leverancier voor deze goederen, onderdelen van goederen of materialen bereid is jegens Bodemschat te aanvaarden, zulks onverminderd het overige in dit artikel bepaalde.

13.6 Indien Bodemschat ter voldoening van haar garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom.

13.7 Het voldoen aan voorvermelde garantieverplichting en het verlopen van genoemde garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of vergoeding van schade, mede uit hoofde van nadien aan de dag getreden gebreken, uit. Mocht Bodemschat niettemin in recht tot enige schadevergoeding gehouden worden geacht, dan is haar totale aansprakelijkheid in geen geval hoger dan het bedrag gelijk aan het laagste van de volgende twee bedragen: € 5000,00 of een bedrag gelijk aan de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief omzetbelasting).

13.8 Voor schades ontstaan op het grondgebied van Canada en/of de Verenigde Staten van Amerika, alsook voor schades welke naar het recht van deze staten mochten worden beoordeeld, wordt elke aansprakelijkheid en garantie uitgesloten.

13.9 Bodemschat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in de door haar geleverde software, aangezien foutloosheid door de huidige stand der techniek niet mogelijk is.


14. Overmacht

14.1 Indien en voor zover Bodemschat haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel, of niet tijdig kan nakomen door overmacht, is Bodemschat gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een overeen te komen termijn op te schorten.

14.2 Onder overmacht wordt onder andere verstaan: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken bij Bodemschat of in de onderneming van een derde van wie Bodemschat goederen betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden, welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden. Niet als toerekenbaar en niet voor het risico van Bodemschat komend, is o.a. het geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, van brand, werkstaking of werkliedenuitsluiting, relletjes, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer, invoer of doorvoer verboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Bodemschat kan worden gevergd.


15. Retentierecht

15.1 Bodemschat is bevoegd om alle zaken die zij van of namens de wederpartij onder haar heeft, onder haar te houden totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Bodemschat, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteweigering te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van Bodemschat vallen uit haar macht, dan is zij gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware Bodemschat zelf eigenaar.


16. Vrijwaring

16.1 Bodemschat zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan Bodemschat jegens de wederpartij zou zijn. De wederpartij vrijwaart Bodemschat tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Bodemschat bedingen.


17. Hoofdelijkheid

17.1 Al hetgeen, betaling of anderszins, waartoe Bodemschat terzake van de uit enige overeenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar of bestuurder van de wederpartij, of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de zaken heeft, ongeacht of zij de opdrachten aan Bodemschat tot levering van zaken of diensten op eigen naam en/of rekening, danwel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestatie door één hunner de andere bevrijdt.


18. Bewaarneming en verzekering van zaken van de wederpartij

18.1 Indien Bodemschat van de wederpartij zaken, ter bewerking of ter bewaring onder zich heeft zal zij deze zaken tegen risico’s van brand en inbraak verzekeren op de voorwaarden en tegen de condities van haar algemene polis. Op aanvraag zal De Bodemschat deze voorwaarden en condities aan de wederpartij kenbaar maken.

18.2 De aansprakelijkheid van Bodemschat t.a.v. verlies of schade aan de in bewaring genomen zaken is nadrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Bodemschat wordt uitgekeerd. Elke vordering van de wederpartij op Bodemschat ter zake van de bedoelde schade is eerst opeisbaar indien door Bodemschat betaling van de verzekeraar is ontvangen.

18.3 Verzoeken door de wederpartij aan Bodemschat om haar zaken aanvullend te verzekeren dienen telkens tijdig voorafgaand aan de bewaarneming schriftelijke aan Bodemschat te worden gericht.


19. Toepasselijk recht en geschillenregeling

19.1 Op alle door Bodemschat gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, behoudens wettelijke beperkingen, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Almelo, tenzij Bodemschat er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever of tot een andere bevoegde rechter.